สถานะกรอกข้อมูล
 • ประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน
 • ภาษา
 • ความสามารถพิเศษ
 • ประวัติครอบครัว
 • เอกสารประกอบการสมัคร
 • กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

  โปรดกรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการรับท่านเข้าทำงาน อนึ่งในกรณีที่ท่าน ไม่ผ่าน การพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้อีก เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งงานอื่น ในกรณีที่ท่านผ่านการพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง
  * ถ้าเคยกรอกใบสมัครแล้ว แต่ยังไม่เสร็จทุกขั้นตอน ท่านสามารถใช้เลขบัตรประชาชนเพื่อกรอกข้อมูลแบบต่อเนื่องได้

  ข้อมูลทั่วไป  ข้าพเจ้ารับรองว่า
  1. กรณีสมัครเป็นพนักงานประจำ ข้าพเจ้าจะไม่รับจ้างทำงานให้ผู้อื่นหรือดำเนินธุรกิจอื่นใด อันอาจกระทบกระเทือนต่อเวลาการทำงานของบริษัทฯ รวมถึงจะไม่ทำธุรกิจขายประกันต่างๆ และจะไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ แม้ว่าจะกระทำนอกเวลาทำงานของบริษัทฯก็ตาม รวมทั้งจะไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการอำนวยประโยชน์แก่ธุรกิจส่วนตัวหรือบุคคลอื่น
  2. ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฎว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
  3.ข้าพเจ้า ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ยินยอมมอบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครงานนี้ให้แก่บริษัทฯ และอนุญาตให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการจ้างแรงงาน และการบริหารงานบุคคลในองค์กร อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (Thailand’s Personal Data Protection Act – PDPA) หรือกฎหมาย/ ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  👆 กลับขึ้นเมนูด้านบน